Avlopp

Idag i Sverige finns det ungefär 2000 kommunala avlopps- och vattenanläggningar. Det finns också ett stort antal enskilda avlopp.

Avloppssystem (en del av ett område som kallas VVS) är ett system som avleder och tar hand om avloppsvatten, det vill säga dagvatten och spillvatten. Regnvatten och vatten från exempelvis snöskottning räknas till kategorin dagvatten, medan spillvatten är smutsigt vatten från bad, tvätt, disk och duschar.

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp finns hos de som saknar anslutning till ett kommunalt avloppssystem, det handlar i dagsläget om cirka 900 000 fastigheter. Dessa hus har istället egna reningsanläggningar. Risken med detta kan vara att reningen av avloppsvattnet försämras vilket kan ge konsekvenser som övergödning av vattendrag på grund av kväve och fosfor.

Kommunala avloppssystem

Ett kommunalt avloppssystem är en avloppsanläggning som kommun ansvarar för. Detta tillvägagångssätt är det vanligaste och används främst i tätbebyggda områden. Kommunen ser till att en godkänt reningsanläggning renar avloppsvattnet innan det återigen skickas ut till sjöar, hav och vattendrag. Beroende på vilket område så används kombinerat system (där spill och dagvatten avleds i samma ledning) eller duplikatsystem (med separata ledningar för spill- och dagvatten).

Användningen av avloppssystem sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan under antikens Rom hade man ett mycket välstrukturerat kloaksystem, det berömda Cloaca Macima finns kvar än idag. I Sverige är det känt att man redan på 1200-talet brukade avancerade avloppssystem, gotländska Visby låg i framkant just på denna punkt.

Ansvariga för vägledning av kommunala reningsverk är Naturvårdsverket, medan Havs- och vattenmyndigheten tar hand om vägledningen gällande enskilda avlopp. För att få anlägga ett enskilt avlopp krävs det enligt lag ett godkännande från det kommunala miljökontoret. För att installera eller ändra placering eller struktur i sin bostad krävs generellt sätt en bygganmälan.