Värmesystem och värmepumpar

Värmesystem

Det finns olika system för att värma upp huset, du kan välja ett vattenburet, ett direktverkande eller ett luftburet system.

Ett vattenburet system är det vanligast förekommande systemet.  Vatten värms i en värmekälla i huset och det uppvärmda vattnet flyttas sedan via rör till de element som finns i huset. Systemet är flexibelt och ger stor valmöjlighet, dock kan installationskostnaden vara ganska hög. Välj fjärrvärme, pellets eller ved för minimal miljöpåverkan.

När energin fördelas ut i huset genom ledningar kallas systemet för direktverkande el. Vanligast är att man sedan värmer upp huset med element. Direktverkande el är billig att installera och passar bra vid låg energiförbrukning. Välj förnybar energi för en miljövänlig uppvärmningsmetod.

Används ett luftburet system så används luften som hjälp för att fördela värmen i rummet. För detta system krävs att du har ett mekaniskt ventilationssystem i huset. Systemet ger god komfort och är fördelaktigt om du har annan form av värmeåtervinning men är överlag inte så vanligt förekommande idag.

Värmepumpar

Värmepumpar är en typ av teknisk anordning som används för att överföra värme från en kall till en varm plats. I praktiken används värmepumpar för uppvärmning av hus.

För att en värmepump ska fungera behövs energi- och värmekällor. Vanliga sådana för mindre varianter av värmepumpar är sjövatten, berggrund och luft. Rör det sig om större värmepumpar används kommunalt avloppsvatten eller industriell spillvärme som värmekällor.

Det finns en mängd olika varianter av värmepumpar. En av de vanligaste är frånluftsvärmepumps, en enkel och billig variant som återvinner den värme som avges från husets ventilation för att sedan återge den till husets värmesystem. Bergvärmepump är en annan vanlig lösning. Här används det fyrgradiga vattnet i berggrunden för att skapa värme. För att detta ska fungera borras ett 100-200 meter djupt hål i marken och därigenom upptas bergvärmen. För hus med hög energiförbrukning passar sjövattenvärmepump bra, det krävs dock att du har tillgång till en sjö eller flod som inte fryser under vinterhalvåret.